Haber Beslemeleri:
SAY 2000i SİSTEMİ VE ÇEŞİTLİ KONULARDA TESPİT EDİLEREK MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLEN HUSUSLAR PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 25 Ekim 2010 00:00

 

Say2000i sisteminde ve çeşitli konularda Muhasebe Uzmanı arkadaşlarımızın çalışması sonucunda tespit edilen hususlar Muhasebat Genel Müdürlüğüne ve yapılan söyleşi sonrasında İç Denetim Birim Başkanlığına Derneğimiz kanalıyla iletilmiştir. Destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.. 

 

 

1-          Öncelikle Say 2000i Sistemi çok yüksek teknolojik seviyelere çıkarılmalı, muhasebe birimlerinde görev yapanlar sistemin çok yavaş çalışması hatta kilitlenir bir durumda olmasından çok büyük sıkıntı yaşamaktadır.

 

2-          Muhasebe Birimlerinde yapılan işlemlere yönelik olarak bir işlem yönergesinin bir an önce düzenlenmesi tüm Muhasebe birimlerinde uygulama birliğini sağlayacaktır.

 

3-          Yaşanan sorunlar nedeniyle, merkez birimlerine mail yolu ile yapılan müracaatlarda çok acil durumlara bile çok geç müdahale edilmektedir,  bu da Muhasebe Birimlerinde olumsuz durumlara yol açmaktadır.

 

Merkeze gönderilen yerli ve yersiz maillerin bulunduğu aynı konuda bir den çok mail gönderildiği bilinmekte olup, Muhasebe Birimlerinde/Defterdarlıklarda, merkezle bu gibi işlemler için kurulan bağlantının yetkilendirilen bir uzman personel tarafından yapılması ve merkezce yapılan bazı işlemleri yapmaya bu uzman personelin yetkilendirilmesi halinde hem merkez rahatlayacak hem de Muhasebe Birimleri daha çabuk çözüme kavuşacaktır.

 

4-          920 / 921 Taahhüt Hesaplarında 2009 Yılından 2010 Yılı devrine bağlı olarak, geçmiş yıllarda taahhüt kaydı verilmiş olan ve 2010 yılında bütün bu  dosyalardan yapılan hak ediş ödemeleri için, Muhasebe Kayıt Formunda taahhüt düşüş işlemi  yapılmak istendiğinde, ekrana dosyadaki  taahhüt kayıt bilgileri  (-) olarak gelmektedir.Oysa geçmiş yıllarda bu dosyaların taahhüt kayıtlarının bulunduğu, Say 2010i üzerinde dosya bilgilerinde  taahhüt bilgileri gözüktüğü halde, Muhasebe Kayıt Formunda gözükmemektedir. Taahhüt kayıtlarına ait, Muhasebe Kayıt Formu ile Ön İncelemede bulunan taahhüt dosya bilgileri birbirini görebilmesi için veri tabanında bilgiler girilmelidir.

 

5-          Bağımlı Malmüdürlüklerince ay sonlarında Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilen 125 Kalem tel ile ilgili bütün dökümlerin sistemden alınmasının sağlanmalıdır.

 

6-          Kamu Hesapları Bilgi Sistemi, (KBS) Strateji Geliştirme Bilgi Sistemindeki (SGB)  Say 2000i sistemi üçlü sac ayağı şekline dönüştürülerek Harcama Birimleri ve Saymanlıklarca bilgilerin şeffaf bir şekilde takibinin sağlanması için veri tabanında bilgi girişlerinin yapılması gerekmektedir.

 

7-          Kişilerden Alacaklar İşlemleri, merkezde Strateji Geliştirme Başkanlıklarınca taşrada ilgili Harcama Birimince KBS sistemi üzerinden yapılıp say2000i sistemine aktarılmalı,  Saymanlıklarca da Say 2000i sisteminden takibi yapılarak hesaba alınması işlemi sağlanmalıdır.

 

 8-          Say2000i sisteminde Personel modülünün Maaş Bilgi Girişi Ekranında bulunan Aile Yar.Yararlanan 0-6 Yaş Çoc.Say. bölümünde bulunan Çocuk Doğum Tarihi giriş ekranına 0-6 yaş arası çocuğun doğum tarihi girilmesi halinde, sistem 72 inci ayı dolduran çocuğa yapılan çocuk yardımını otomatik olarak Aile Yar.Yararlanan 6 Yaş Büyük Çoc.Sayısı bölümüne atmaktadır. Ancak sistemde Aile Yar.Yararlanan 0-6 Yaş Çoc.Say. bölümünde bulunan Çocuk Doğum Tarihi giriş ekranına ilgili çocuğun tarihi yazılmadan da  girilen çocuk sayısı kadar ilgili personele 1 kat artırımlı çocuk yardımı ödemesi yapılmakta olup, tahakkuk dairelerinin 0-6 yaş arası çocuğu takip etmemesi nedeniyle de bu bölüme tarih yazılmadığı sürece çocuk kaç yaşına gelirse gelsin 1 kat artırımlı çocuk yardımı ödenmeye devam edilmekte ve bu şekilde fazla ve yersiz bir ödeme oluşmaktadır.

Bu nedenle say2000i sistemi Maaş Bilgi Girişi Ekranında bulunan Aile Yar.Yararlanan 0-6 Yaş Çoc.Say. bölümünde Çocuk Doğum Tarihi giriş ekranına tarih yazılmayanlar için sistemde çocuk yardımının artırımlı olarak değil Aile Yar.Yararlanan 6 Yaştan büyük çocuk olarak hesaplanması ve tarih girilmediği zaman personellerin 1 kat artırımlı çocuk yardımı için giriş yapılmasına izin verilmemesi için  sistemde gerekli düzenlemenin yapılmasının yararlı olacağı ile fazla ve yersiz ödemelerin engellenmesi sağlanabileceği düşünülmektedir.

9-           Belli dönemlerde yapılacak kontroller neticesinde çocuk yardımı almaya müstehak olmayan kişilere çocuk yardımı yapılmasının engellenebileceği ile, ödeme yapılacak çocuklara ilişkin olarak say2000i sistemine özürlü çocukların durumunun girilmesi ve  erkek çocuklara 25 yaşını geçince çocuk yardımı ödemesi yapılmasının sistem tarafından otomatik olarak engellenmesinin sağlanabilmesi mümkün bulunmaktadır.

10-     Özellikle son günlerde yapılan değişiklikle “Yetki Seviyesi” konusunda Bakanlığımızca yeniden çalışma yapılmalıdır.

 

11-     Gelir Vergisi Kanununa göre asgari geçim indirimi uygulamasının yanlış uygulanmasından dolayı asgari geçim indirimin ilgililere fazla miktarda ödendiği,(Öğrenim görmeyen ve 18 yaşını geçmiş çocuklar için) görülmekte olup,

 

Belli dönemlerde yapılacak kontroller neticesinde ve bu bilgilerin sisteme girilmesi halinde, asgari geçim indirimine ilişkin puanların hesaplanmasında 18 yaş üstü olup ,öğrenim görmeyen çocuklardan kaynaklanan yanlış ödemelerin önlenebileceği düşünülmektedir.

12-     Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre her yıl başı ilk maaş ekine eklenmesi gereken dil tazminatı alanlara ilişkin dil tazminatı alması için gereken belgenin eklenmemesi nedeniyle 5 yıl ara ile bir alt dereceye düşmesi gereken tazminat miktarının düşürülmemesi nedeniyle ilgililere fazla ödeme yapıldığı görülmekte olup, dil tazminatı ile ilgili personel modülüne dil seviyesinin geçerlilik tarihi girilecek olursa, izleyen 5 yıl sonunda otomatik olarak yeni dil seviyesine düşüş olacağından, dil tazminatı ödemelerinde yapılan fazla ve yersiz ödemelerin önüne geçilebilecektir.

 

13-     Muhasebe birimlerince ilgililere yapılan ödemelerde damga vergisi, gelir vergisi ve kdv tevkifatı kesintilerinin eksik veya hiç yapılmaması durumları ortaya çıkmakta, bazı muhasebe birimlerinde mükelleflerin vergi borcunun da sorulmama durumlarına rastlanılmaktadır.Say2000i siteminde bu tür kesintilerin yapılıp yapılmadığının işlem girilirken sorgulanması (Örnek:Kdv Tevkifatına tabi mi-Evet/Hayır) halinde bu gibi durumların önüne geçilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

14-     İcra Daireleri ile Yurtkur’un Vergi No ve Banka IBAN No’ları veri tabanında sağlıklı bir şekilde yer almalı,

 

15-     Daha önceki yıllarda uygulanan Vergi Kimlik Numarası ile giriş uygulamasına 2006 yılı sonu itibariyle son verilmiş, 2007 yılından sonra T.C.Kimlik No ile işlem yapılmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak 2006 yılı ve  öncesinde  açılan Kişilerden Alacaklar dosyalarında Vergi Kimlik Numaralarına bağlı devreden dosyalardan bazılarında  hatalı T.C.Kimlik No’su ile devir yapılmıştır. Bu bağlamda dosya bilgilerinin, VEDOP ve MERNİS sisteminden  yeniden kontrol edilmesi gerekir.

 

16-     Say 2000i sistemi üzerinde bulunan Banka EFT kod bilgilerindeki eksiklikleri nedeniyle gereksiz zaman kaybı yaşanmakta olup, sitem üzerindeki bu eksikliklerin tamamlatılması gerekmektedir.

 

17-      Vergi dairelerinden gelen muhasebe işlem fişleri say200i sistemine girilirken sistem karşı tarafı tanımamakta ve böyle bir Muhasebe İşlem Fişi düzenlenmemiş olsa bile giriş yapılma imkanı bulunduğundan, bu durum kötü niyetli durumlara da sebep olabilecektir.

 

18-     Say2000i üzerinden yapılan avans ödemelerinde sistem ödenek blokesi yapmakta olup, sistemden kaynaklanan bazı eksiklikten dolayı bu bloke yapılmamakta bunun  sonucunda da idare tarafından avans kapatması yapılmaya gelindiğinde sorun yaşanmaktadır.

 

 19-     Muhasebe birimlerince yapılan hesaba alma işlemlerinde maiyeti bilinmeyen miktarlar çeşitli emanet hesabında alınmakta olup, burada unutulan emanetler milyon TL’leri aşmaktadır. Bu şekilde çeşitli emanete alınan tutarların büyük bölümünün bütçe geliri olduğu çeşitli birimlerde yapılan çalışmalarda anlaşılmış olup, bu durum bütçe gerçekleşmelerinde gelir olması gereken yüksek miktarların yabancı kaynak olarak izlenmesine neden olmaktadır.

 

20-     Sistem üzerinden vergi borcu sorulmakta ve bu sorgu neticesinde sistem üzerinden gelen vergi borçları hak edişlerden kesilmekte olup, bu durumda 6183 sayılı AATUHK a göre sakıncalı bir durum yaratmaktadır. AATUHK a göre bir kişinin hak edişinden kesinti yapılabilmesi için buna ilişkin haciz bildirisi düzenlenmesi gerekmektedir. Sistem üzerinden alınan imzasız ve bir hükmü bulunmayan belge ile kesinti yapılmasının hem hata hem de suç olduğu düşünülmektedir.

 

 

 

.
Son Güncelleme: Perşembe, 05 Mayıs 2011 19:47
 
Copyright © 2014. Muder. Designed by ode-sa.com