Derneğimiz ile  Tatil Vitrini arasında protokol yapılmış olup, bu protokol ile Dernek mensuplarımız ve yakınları Tatil Vitrini tesislerinden çeşitli avantajlarla faydalanabileceklerdir. Detaylı Bilgi İçin....

HomeMevzuatBütçe MevzuatıCetveller /  2011 Yılı Bütçe Kanunu İ Cetveli
Haber Beslemeleri:
2011 Yılı Bütçe Kanunu İ Cetveli PDF Yazdır e-Posta
Seçkin Alemdar tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 19 Şubat 2011 21:54
İ - CETVELİ Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel Kanun No: Kanunun Adı Madde Fıkra Parasal Sınır (TL) a) 4353 Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun 27 1 (Taşınmazın aynına yönelik davalar hariç) 120.000 5 (Taşınmazın aynına yönelik davalar hariç) 55.000 28 - 3.000.000 29 - 3.000.000 30 - 3.000.000 31 - 1.550.000 34 1 (Taşınmazın aynına yönelik davalarda 27 nci madde ile sınırlı olmak üzere) 120.000 b) 2886 Devlet İhale Kanunu 17 2 430.000 3 1.290.000 45 - 1.290.000 Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000.-TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 51 - a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 45.000 b) Diğer ilçelerde 22.000 76 - a) Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde 270.000 b) Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde 140.000 c) Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 100.000 ç) Diğer ilçelerde 75.000 Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. c) 2942 Kamulaştırma Kanunu 3 2 160.000 ç) 3082 Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun 4 1 80.000 d) 3234 Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 36 - 100.000 liralık limit 45.000 200.000 liralık limit 220.000 1.500.000 liralık limit 1.750.000 10.000.000 liralık limit 7.000.000 e) 3289 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 38 1 1.000.000 liralık limit 300.000 2.000.000 liralık limit 6.000.000 10.000.000 liralık limit 19.000.000 f) 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 35 1 a) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; 1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 900 2 - Diğer ilçelerde 450 b) Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı mutemetlerine asker sevki ile ilgili 20.000 c) Şehit cenazelerinin nakli amacıyla 10.000 ç) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara 6.000 d) Mahkeme harç ve giderleri için 10.000 (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için) 36.000 e) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için 46.000 f) İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için 4.500 g) Yakalanan yasa dışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere 19.000 ğ) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 335.000 h) Askeri daire mutemetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı daire mutemetlerine ve dış temsilcilikler emrine verilecek avans tutarları, ilgili idarelerin görüşleri alınmak suretiyle askeri birlik, daire ve dış temsilcilikler itibarıyla Maliye Bakanlığınca ayrıca belirlenmek üzere; - Askeri daire mutemetlerine 29.500 - Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetlerine 35.000 - Dış Temsilciliklere 255.000 ı) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin; - Kuruluş merkezlerindeki mutemetlerine 630.000 - Merkez dışındaki birim mutemetlerine 255.000 i) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince Maliye Bakanlığı izni aranmaksızın açılacak kredi tutarı 75.000 j) Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görev alanına giren faaliyetlere giren harcamalar için (a-1) bendinde belirtilen tutarın beş katı kadar, k) Yargılama Giderleri 10.000 l) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için) 2.000 40 4 20.000 46 2 230.000.000 79 - 15.000 g) 5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 7 1 Kurumun hak ve alacaklarınının terkini 330 ğ) 6001 "Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " 26 1 1.000.000 liralık limit 1.000.000 10.000.000 liralık limit 10.000.000
 

5018 Sonrası Sayıştay Sorg.

Sorun Cevaplayalım

Komisyonlar

Formlar/Sayısal Veriler

Etkinlikler

Copyright © 2014. Muder. Designed by ode-sa.com